JINKAI

忍耐,坚持,放弃,执著!!!

Qt: 取得网卡的MAC地址, IP等信息

#include <QNetworkInterface>

#include <qDebug>


int main(int argc, char *argv[]) {

    QList<QNetworkInterface> list = QNetworkInterface::allInterfaces();

    foreach(QNetworkInterface i, list) {

        qDebug() << i;

    }

}

阅读更多
文章标签: qt include list
个人分类: QT
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭