HDU 5780 (欧拉函数)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/morejarphone/article/details/52077340

题目链接:点击这里

题意: 求na=1nb=1gcd(xa1,xb1).

因为gcd(xa1,xb1)=xgcd(a,b)1, 然后就是计算所有的gcd(a,b)的值对答案的贡献, 最后减去n2个1. 如果用f[i]表示区间[1,i]中有多少对数互质, 那么gcd(a,b)=i的对数就是f[1,n/i]. 答案就是ni=1xif[n/i]. f数组就是一个欧拉函数的前缀和一样的东西. 然后这样单组的复杂度是O(n). 因为在一定范围内f[n/i]的值是不变的, 所以可以像莫比乌斯反演用到的分段加速一样分段计算, 段内就是一个等比数列, 这样单组复杂度就是O(nlgn)了.

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
#include <cmath>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <map>
#include <set>
using namespace std;
#define maxn 1000005
#define INF 1e18
#define mod 1000000007

bool vis[maxn];
int phi[maxn], prime[maxn], cnt;
long long sum[maxn];//[1,n]中有多少对数互质
int fac[maxn];//每一个数的一个素因子
int n, x;
long long f[maxn];//逆元

void init () {
  f[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= 1000000; i++){
    f[i] = (long long)(mod - mod/i) * f[mod % i] % mod;
  } 
  cnt = 0;
  memset (vis, 0, sizeof vis);
  phi[1] = 1;
  for (int i = 2; i < maxn; i++) {
    if (!vis[i]) {
      prime[cnt++] = i;
      fac[i] = i;
      phi[i] = i-1;
    }
    for (int j = 0; j < cnt; j++) {
      if (1LL*i*prime[j] >= maxn) break;
      vis[i*prime[j]] = 1;
      fac[i*prime[j]] = prime[j];
      if (i%prime[j] == 0) {
        phi[i*prime[j]] = phi[i] * prime[j];
        break;
      }
      else {
        phi[i*prime[j]] = phi[i] * (prime[j]-1);
      }
    }
  }
  sum[1] = 1;
  for (int i = 2; i < maxn; i++) {
    sum[i] = sum[i-1];
    sum[i] = (sum[i-1] + 1LL*phi[i]*2) % mod;
  }
}

long long qpow (long long a, long long b) {
  if (b == 0)
    return 1;
  long long ans = qpow (a, b>>1);
  ans = ans*ans % mod;
  if (b&1)
    ans = ans*a%mod;
  return ans;
}

long long solve () {
  long long tmp = 1;
  long long ans = 0;
  int j;
  for (int i = 1; i <= n; i = j+1) {
    tmp *= x; tmp %= mod;
    j = (n/(n/i));
    long long gg = qpow (x, j-i+1);
    ans += tmp * (gg+mod-1) % mod * sum[n/i] % mod * f[x-1] % mod;
    tmp = tmp * gg % mod * f[x] % mod;
    ans %= mod;
  }
  ans -= 1LL*n*n;
  ans = (ans % mod + mod) % mod;
  return ans;
}

int main () {
  init ();
  int t;
  scanf ("%d", &t);
  while (t--) {
    scanf ("%d%d", &x, &n);
    printf ("%lld\n", solve ());
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试