Qt数据库事务操作

连接

  QSqlDatabase db;
    connection(QString const& connectionName)
    {
      static InitDB init;
      db = QSqlDatabase::addDatabase("QPSQL", connectionName);
      db.setHostName(init.hostName);
      db.setPort(init.port);
      db.setDatabaseName(init.databaseName);
      db.setUserName(init.username);
      db.setPassword(init.password);
      if (!db.open())
      {
        qCritical() << db.lastError();
      }
    }

使用

if (db.driver()->hasFeature(QSqlDriver::Transactions))
  {
    //启动事务操作
    if (db.transaction())
    {
      QSqlQuery t_db(db);

      //组sql语句
      QString t_sql;
      t_sql = R"( DELETE FROM "tableName" WHERE id = ':id';)";
      t_sql.replace("tableName", tableName);
      t_sql.replace(":id", Id);
      t_db.prepare(t_sql);
      t_db.exec();

      //提交事务
      if (!db.commit())
      {
        if (!db.rollback())
        {
          return db.lastError().type();
        }
        else
        {
          return 66;
        }
      }
      return 0;
    }
  }
 • 4
  点赞
 • 10
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

richrich2

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值