gulp

1. 全局安装 gulp:

$ npm install --global gulp

2. 作为项目的开发依赖(devDependencies)安装:

$ npm install --save-dev gulp

3. 在项目根目录下创建一个名为 gulpfile.js 的文件:

var gulp = require('gulp');

gulp.task('default', function() {
  // 将你的默认的任务代码放在这
});

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试