leetcode 手机九宫格输入字母组合

题目出处:https://leetcode.com/problems/letter-combinations-of-a-phone-number/

计算输入字母组合


例子:

Input:Digit string "23"
Output: ["ad", "ae", "af", "bd", "be", "bf", "cd", "ce", "cf"].

分析:

两种方法解决:

1. 预先计算总长度,逐个更新字母。 以"23"为例输出的结果是:

a d
a e
a f
b d
b e
b f
c d
c e
c f

2. 递增求解, 以“23”为例, 输出的结果是

a d
b d
c d
a e
b e
c e
a f
b f
c f

算法1代码:

vector<string> letterCombinations(string digits) {
    // cout<< digits.length() <<endl;
    if(digits.length() <= 0) return vector<string>();
    string tag[10] = {"", "hX", "abc", "def", "ghi", "jkl", "mno", "pqrs", "tuv", "wxyz"}; 
    
    //count length
    int length = 1;
     for(int i = 0; i < digits.length(); i++){
       int n = digits[i] == '#' ? 1 : digits[i] - '0'; 
        length *= tag[n].length();
    }
    vector<string> ret(length, string(digits.length(), '\0'));
    int curLength = length;
    for(int i = 0; i < digits.length(); i++){
      // get index
       int n = digits[i] == '#' ? 1 : digits[i] - '0'; 
      
       curLength /= tag[n].length();
       for(int j = 0; j < length; j++){ 
         ret[j][i] = tag[n][j/curLength%tag[n].length()];
       }
    }
    return ret;
 }

算法2代码:

vector<string> letterCombinations(string digits) {
    if(digits.length() <= 0) return vector<string>();
    string tag[10] = {"", "hX", "abc", "def", "ghi", "jkl", "mno", "pqrs", "tuv", "wxyz"}; 
    
    vector<string> ret;
    for(int i = 0; i < digits.length(); i++){
      int n = digits[i] == '#' ? 1 : digits[i] - '0'; 
      
      int size = ret.size() == 0 ? 1 : ret.size();
      ret.resize(size * tag[n].length());
      
      for(int j = ret.size()-1; j >= 0; j--)
        ret[j] = ret[j%size] + tag[n][j/size];
    }
    return ret;
 }


阅读更多
文章标签: leetcode C++ string
想对作者说点什么? 我来说一句

九宫格代码(三个源代码)

2015年11月20日 1.59MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

leetcode 手机九宫格输入字母组合

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭