java中关于小数的四舍五入问题

1、Math.floor()

向下四舍五入

这里写图片描述

System.out.println(Math.floor(2.3));//2.0
System.out.println(Math.floor(2.6));//2.0
System.out.println(Math.floor(2.0));//2.0
System.out.println(Math.floor(-2.3));//-3.0
System.out.println(Math.floor(-2.6));//-3.0
System.out.println(Math.floor(-2.0));//-2.0

2、Math.rint()

四舍五入

这里写图片描述

System.out.println(Math.rint(2.3));//2.0
System.out.println(Math.rint(2.6));//3.0
System.out.println(Math.rint(2.0));//2.0
System.out.println(Math.rint(-2.3));//-2.0
System.out.println(Math.rint(-2.6));//-3.0
System.out.println(Math.rint(-2.0));//-2.0

3、Math.round()

四舍五入后取整

这里写图片描述

System.out.println(Math.round(2.3));//2
System.out.println(Math.round(2.6));//3
System.out.println(Math.round(2.0));//2
System.out.println(Math.round(-2.3));//-2
System.out.println(Math.round(-2.6));//-3
System.out.println(Math.round(-2.0));//-2

4、Math.ceil()

向上四舍五入

这里写图片描述

System.out.println(Math.ceil(2.3));//3.0
System.out.println(Math.ceil(2.6));//3.0
System.out.println(Math.ceil(2.0));//2.0
System.out.println(Math.ceil(-2.3));//-2.0
System.out.println(Math.ceil(-2.6));//-2.0
System.out.println(Math.ceil(-2.0));//-2.0
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页