GDAL库里自带的小工具

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/oliver_mengpeng/article/details/56684025

GDAL库里自带的小工具

前情提要

nmake /f makefile.vc
nmake /f makefile.vc GDAL_HOME=”E:\BaiduYunDownload\GDAL\gdal_home” install
(GDAL_HOME换成了自己定义的路径)

那些小工具

在“……\gdal_home\bin”目录下:
E:\BAIDUYUNDOWNLOAD\GDAL\GDAL_HOME\BIN
gdal201.dll
gdaladdo.exe
gdalbuildvrt.exe
gdaldem.exe
gdalenhance.exe
gdalinfo.exe
gdallocationinfo.exe
gdalmanage.exe
gdalserver.exe
gdalsrsinfo.exe
gdaltindex.exe
gdaltransform.exe
gdalwarp.exe
gdal_contour.exe
gdal_grid.exe
gdal_rasterize.exe
gdal_translate.exe
nearblack.exe
ogr2ogr.exe
ogrinfo.exe
ogrlineref.exe
ogrtindex.exe
testepsg.exe
瞅瞅这一堆,是不是有点晕乎?

先搞起来

这里写图片描述

gdaladdo用于建立和重建金字塔影像

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试