POJ 3268 Silver Cow Party (最短路)

版权声明:本文为博主原创文章,转载请附带博主链接。 https://blog.csdn.net/pashuihou/article/details/79963863

【题目链接】
http://poj.org/problem?id=3268

题目意思

有n只牛,编号从1到n,现在k号家开party,所以牛都会去,当这些牛非常懒,他们想尽可能走短的路(去时加回来),现在路是有向路,问路程最远的一只牛的路程

解题思路

每只牛的路程都可以分成去时和回时。可以用spfa或迪杰斯特拉单源点循环跑,找最大的。弗洛伊德会超时。上面这虽然会过但是耗时大,只要把有向边反过来建立反向图这样跑两遍就够了(看了大神vector用法真的6)。

代码部分


#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <queue>
#include <string>
#include <map>
using namespace std;
#define LL long long
//#define inf 0x3f3f3f3
const int N = 1005;
const int inf = 999999;
int dis[N];  ///存储最短路 
int vis[N]; ///记录是否在队列 
int t,k,n;
struct node
{
  int v,w;
}s;
vector<node>m[N];
void spfa(int s)
{
  memset(vis,0,sizeof(vis));
  memset(dis,inf,sizeof(dis)); 
  queue<int>q;
  q.push(s);
  vis[s] = 1;
  dis[s] = 0;
  while (!q.empty())
  {
    int t = q.front();
    q.pop();
    for (int i = 0; i < m[t].size();i++)
    {
      if (dis[m[t][i].v] > dis[t]+m[t][i].w) ///松弛 
      {
        dis[m[t][i].v] = dis[t]+m[t][i].w;
        if (!vis[m[t][i].v])  ///判断是否在队列 
        {
          q.push(m[t][i].v);
          vis[m[t][i].v] = 1;
        }
      }
    }
    vis[t] = 0;
  }
}
int main()
{
  int Max = -1;
  scanf("%d %d %d",&n,&t,&k);
  for(int i =0; i < t;i++)
  {
    int v,u,w;
    scanf("%d %d %d",&u,&v,&w);
    s.v = v;
    s.w = w;
    m[u].push_back(s);
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    int s=0;
    spfa(i);
    s += dis[k];
    spfa(k);
    s += dis[i];
    if (Max < s)
      Max = s;
  }
  printf("%d\n",Max);
  return 0;
} 

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <queue>
#include <string>
#include <map>
using namespace std;
#define LL long long
//#define inf 0x3f3f3f3
const int N = 1005;
const int inf = 999999;
int dis[N];  ///存储正向最短路 
int fdis[N]; ///存储反向最短路 
int vis[N]; ///记录是否在队列 
int t,k,n;
struct node
{
  int v,w;
}s;
vector<vector<node> >m(N); ///正向图 
vector<vector<node> >fm(N); ///反向图 
void spfa(int s)
{
  memset(vis,0,sizeof(vis));
  memset(dis,inf,sizeof(dis)); 
  queue<int>q;
  q.push(s);
  vis[s] = 1;
  dis[s] = 0;
  while (!q.empty())
  {
    int t = q.front();
    q.pop();
    for (int i = 0; i < m[t].size();i++)
    {
      if (dis[m[t][i].v] > dis[t]+m[t][i].w) ///松弛 
      {
        dis[m[t][i].v] = dis[t]+m[t][i].w;
        if (!vis[m[t][i].v])  ///判断是否在队列 
        {
          q.push(m[t][i].v);
          vis[m[t][i].v] = 1;
        }
      }
    }
    vis[t] = 0;
  }
}
int main()
{
  int Max = -1;
  scanf("%d %d %d",&n,&t,&k);
  for(int i =0; i < t;i++)
  {
    int v,u,w;
    scanf("%d %d %d",&u,&v,&w);
    s.v = v;
    s.w = w;
    m[u].push_back(s);
    s.v = u;
    fm[v].push_back(s);
  }
  spfa(k);
  memcpy(fdis,dis,sizeof(dis)); 
  m = fm;
  spfa(k);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    Max = max(Max,dis[i]+fdis[i]);
  }
  printf("%d\n",Max);
  return 0;
} 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭