thinkphp 同一模板内的方法调用另一个方法

//thinkphp里面同一模板内的方法调用

public function a(&$txt){

$txt.='hh';

}

public function b(){

$b='bbb';

$this->a($b);

echo $b;//'bbbhh'

}

&$:地址调用

public function c(){

$a='hh';

return $a;

}

public function d(){

$d = $this->c();//有返回值的调用

echo $d;//'hh'

}


阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页