Vue加载组件、动态加载组件的几种方式

组件是Vue.js最强大的功能之一。组件可以扩展HTML元素,封装可重用的代码。这篇文章通过实例代码给大家介绍了Vue加载组件、动态加载组件的几种方式,需要的朋友参考下吧
什么是组件:

组件是Vue.js最强大的功能之一。组件可以扩展HTML元素,封装可重用的代码。在较高层面上,组件是自定义的元素,Vue.js的编译器为它添加特殊功能。在有些情况下,组件也可以是原生HTML元素的形式,以is特性扩展。

下面一段简单的代码给大家介绍Vue加载组件的几种方式,具体代码如下所示:

//正常加载
import index from '../pages/index.vue'
import view from '../pages/view.vue'
//懒加载
const index = resolve => require(['../pages/index.vue'], resolve)
const view = resolve => require(['../pages/view.vue'], resolve)
//懒加载 - 按组
const index = r => require.ensure([], () => r(require('../pages/index.vue')), 'group-index')
const view = r => require.ensure([], () => r(require('../pages/view.vue')), 'group-view')
// 懒加载 - 按组 import,基于ES6 import的特性
const index = () => import('../pages/index.vue')
const view = () => import('../pages/view.vue')

补充:Vue动态加载组件的四种方式

动态加载组件的四种方式:

1、使用import导入组件,可以获取到组件

var name = 'system';
var myComponent =() => import('../components/' + name + '.vue');
var route={//前端全栈开发交流学习圈:866109386
 name:name,//帮助1-3年前端人员,提神技术思维
 component:myComponent
}

2、使用import导入组件,直接将组件赋值给componet

var name = 'system';
var route={//前端全栈开发交流学习圈:866109386
 name:name,//帮助1-3年前端人员,提神技术思维
 component :() => import('../components/' + name + '.vue');
}

3、使用require 导入组件,可以获取到组件

var name = 'system';
var myComponent = resolve => require.ensure([], () => resolve(require('../components/' + name + '.vue')));
var route={//前端全栈开发交流学习圈:866109386
 name:name,//帮助1-3年前端人员,提神技术思维
 component:myComponent
}

4、使用require 导入组件,直接将组件赋值给componet

var name = 'system';
var route={
 name:name,
 component(resolve) {
  require(['../components/' + name + '.vue'], resolve)
 }
}

以上所述就是是给大家介绍的Vue加载组件、动态加载组件的几种方式,希望对大家有所帮助。

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页