Python键盘输入转换为列表

Python输入字符串转列表是为了方便后续处理,这种操作在考试的时候比较多见。

1.在Python3.0以后,键盘输入使用input函数

eg1.

>>> x=input
>>> 123
123

在命令行没有任何显示,输入123后直接赋值给x,并打印。

eg2.

>>> x=input("请输入...")
请输入...123
>>> print(x)
123

在命令行显示“请输入…”,显示的字符对输入没有任何影响,输入字符后直接赋值给x。

2.仅仅使用input是无法解决大部分数据处理的,通常输入的字符串需要分割处理,python使用split()函数进行分割

eg1.

>>> x=input()
1,2,3,4
>>> xlist=x.split(",")
>>> print(xlist)
['1', '2', '3', '4']

但是这样仍然不够,输入的是数字,我们希望列表也是数字,所以还需要进一步转换

eg2.

>>> x=input()
1,2,3,4
>>> xlist=x.split(",")
>>> print(xlist)
['1', '2', '3', '4']
>>> xlist = [int(xlist[i]) for i in range(len(xlist))] #for循环,把每个字符转成int值
>>> print(xlist)
[1, 2, 3, 4]

split(“”)函数的参数可以是任何分隔符,包括(a,b,c….;1,2,3…;%,!,*,空格)

eg3.

>>> x=input()
1 2 3 4
>>> xlist=x.split(" ")
>>> print(xlist)
['1', '2', '3', '4']
>>> xlist = [int(xlist[i]) for i in range(len(xlist))]
>>> print(xlist)
[1, 2, 3, 4]
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页