ubuntu安装虚拟带库mhVTL

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qingsong3333/article/details/79954787

在ubuntu里安装虚拟磁带库,使用的软件是mhVTL

1. 下载 mhVTL

下载地址如下,下载文件名为mhvtl-2016-03-10.tar

http://www.mhvtl.com/download/

2. 安装必要的包和应用

root@db2a:~# apt-get install zlib1g-dev  liblzma-dev liblzo2-dev make gcc libsgutils2-2 mt-st mtx lsscsi

3. 创建用户

root@db2a:~# groupadd -r vtl
root@db2a:~# useradd -r -c "Virtual Tape Library" -d /opt/mhvtl -g vtl vtl -s /bin/bash

root@db2a:~# chown vtl:vtl /opt/mhvtl/

4. 解压并安装

root@db2a:~# tar -xvf mhvtl-2016-03-10.tar
root@db2a:~# cd mhvtl-1.5/kernel <--进入到mhvtl-1.5/kernel编译内核
root@db2a:~/mhvtl-1.5/kernel# make
root@db2a:~/mhvtl-1.5/kernel# make install
root@db2a:~/mhvtl-1.5/kernel# cd ..  <--进入到mhvtl-1.5目录安装
root@db2a:~/mhvtl-1.5# make
root@db2a:~/mhvtl-1.5# make install

5. 启动

root@db2a:~/mhvtl-1.5# /etc/init.d/mhvtl start

6. 查看

root@db2a:~# lsscsi -g 
[2:0:0:0]    cd/dvd  NECVMWar VMware SATA CD00 1.00  /dev/sr0   /dev/sg0 
[3:0:0:0]    cd/dvd  NECVMWar VMware SATA CD01 1.00  /dev/sr1   /dev/sg1 
[32:0:0:0]   disk    VMware,  VMware Virtual S 1.0   /dev/sda   /dev/sg2 
[34:0:0:0]   mediumx STK      L700             0105  /dev/sch0  /dev/sg11
[34:0:1:0]   tape    IBM      ULT3580-TD5      0105  /dev/st0   /dev/sg3 
[34:0:2:0]   tape    IBM      ULT3580-TD5      0105  /dev/st1   /dev/sg4 
[34:0:3:0]   tape    IBM      ULT3580-TD4      0105  /dev/st2   /dev/sg5 
[34:0:4:0]   tape    IBM      ULT3580-TD4      0105  /dev/st3   /dev/sg6 
[34:0:8:0]   mediumx STK      L80              0105  /dev/sch1  /dev/sg12
[34:0:9:0]   tape    STK      T10000B          0105  /dev/st4   /dev/sg7 
[34:0:10:0]  tape    STK      T10000B          0105  /dev/st5   /dev/sg8 
[34:0:11:0]  tape    STK      T10000B          0105  /dev/st6   /dev/sg9 
[34:0:12:0]  tape    STK      T10000B          0105  /dev/st7   /dev/sg10

可以看到2个机械臂 (/dev/sg11和/dev/sg12) 、8个驱动器

查看其中一个机械臂状态
root@db2a:~# mtx -f /dev/sg11 status
  Storage Changer /dev/sg11:4 Drives, 43 Slots ( 4 Import/Export )
Data Transfer Element 0:Empty
Data Transfer Element 1:Empty
Data Transfer Element 2:Empty
Data Transfer Element 3:Empty
      Storage Element 1:Full :VolumeTag=E01001L4                            
      Storage Element 2:Full :VolumeTag=E01002L4                            
      Storage Element 3:Full :VolumeTag=E01003L4                            
      Storage Element 4:Full :VolumeTag=E01004L4                            
      Storage Element 5:Full :VolumeTag=E01005L4                            
      Storage Element 6:Full :VolumeTag=E01006L4                            
      Storage Element 7:Full :VolumeTag=E01007L4                            
      Storage Element 8:Full :VolumeTag=E01008L4                            
      Storage Element 9:Full :VolumeTag=E01009L4                            
      Storage Element 10:Full :VolumeTag=E01010L4                            
      Storage Element 11:Full :VolumeTag=E01011L4                            
      Storage Element 12:Full :VolumeTag=E01012L4                            
      Storage Element 13:Full :VolumeTag=E01013L4                            
      Storage Element 14:Full :VolumeTag=E01014L4                            
      Storage Element 15:Full :VolumeTag=E01015L4                            
      Storage Element 16:Full :VolumeTag=E01016L4                            
      Storage Element 17:Full :VolumeTag=E01017L4                            
      Storage Element 18:Full :VolumeTag=E01018L4                            
      Storage Element 19:Full :VolumeTag=E01019L4                            
      Storage Element 20:Full :VolumeTag=E01020L4                            
      Storage Element 21:Empty
      Storage Element 22:Full :VolumeTag=CLN101L4                            
      Storage Element 23:Full :VolumeTag=CLN102L5                            
      Storage Element 24:Empty
      Storage Element 25:Empty
      Storage Element 26:Empty
      Storage Element 27:Empty
      Storage Element 28:Empty
      Storage Element 29:Empty
      Storage Element 30:Full :VolumeTag=F01030L5                            
      Storage Element 31:Full :VolumeTag=F01031L5                            
      Storage Element 32:Full :VolumeTag=F01032L5                            
      Storage Element 33:Full :VolumeTag=F01033L5                            
      Storage Element 34:Full :VolumeTag=F01034L5                            
      Storage Element 35:Full :VolumeTag=F01035L5                            
      Storage Element 36:Full :VolumeTag=F01036L5                            
      Storage Element 37:Full :VolumeTag=F01037L5                            
      Storage Element 38:Full :VolumeTag=F01038L5                            
      Storage Element 39:Full :VolumeTag=F01039L5                            
      Storage Element 40 IMPORT/EXPORT:Empty
      Storage Element 41 IMPORT/EXPORT:Empty
      Storage Element 42 IMPORT/EXPORT:Empty
      Storage Element 43 IMPORT/EXPORT:Empty

可以看到有4个驱动器,43个槽位

将1槽位的磁带放到0驱动器中(Media Changer Tools)
root@db2a:~/mhvtl-1.5# mtx -f /dev/sg11 load 1 0
Loading media from Storage Element 1 into drive 0...done
root@db2a:~/mhvtl-1.5# mtx -f /dev/sg11 status | more
  Storage Changer /dev/sg11:4 Drives, 43 Slots ( 4 Import/Export )
Data Transfer Element 0:Full (Storage Element 1 Loaded):VolumeTag = E01001L4                            
Data Transfer Element 1:Empty
Data Transfer Element 2:Empty
Data Transfer Element 3:Empty
      Storage Element 1:Empty
      Storage Element 2:Full :VolumeTag=E01002L4                            
      Storage Element 3:Full :VolumeTag=E01003L4                            
      Storage Element 4:Full :VolumeTag=E01004L4                            
      Storage Element 5:Full :VolumeTag=E01005L4                            
      Storage Element 6:Full :VolumeTag=E01006L4                            
      Storage Element 7:Full :VolumeTag=E01007L4                            
      Storage Element 8:Full :VolumeTag=E01008L4                            
      Storage Element 9:Full :VolumeTag=E01009L4   

...

本文部分资料参考于网络

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭