hdu 1711 Number Sequence--KMP
#include<stdio.h>
int t[1000010],p[10100],next[10100];
int n,m;
void getnext()
{
  int i,j;
  next[1]=0;
  i=1;
  j=0;
  while(i<=m)
  {
    if(j==0||p[i]==p[j])
    {
      i++;
      j++;
      if(p[i]!=p[j]) next[i]=j;
      else next[i]=next[j];
    }
    else
    {
      j=next[j];
    }
  }
}
int main()
{
  int g,i,j;
  scanf("%d",&g);
  while(g--)
  {
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(i=1;i<=n;i++)
      scanf("%d",&t[i]);
    for(i=1;i<=m;i++)
      scanf("%d",&p[i]);
    getnext();
    i=1;
    j=1;
    while(i<=n&&j<=m)
    {
      if(j==0||t[i]==p[j])
      {
        i++;
        j++;
      }
      else
      {
        j=next[j];
      }
    }
    if(j>m)
      printf("%d\n",i-j+1);
    else printf("-1\n");
  }
  return 0;
}

阅读更多
个人分类: 字符串 模版
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

hdu 1711 Number Sequence--KMP

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭