yum安装redis

版权声明:本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可,转载时请标注 https://blog.csdn.net/qq6759/article/details/83504435

yum安装redis,CentOS yum安装redis

yum install -y redis

启动redis

service redis start

设置成开机自启动

chkconfig redis on

关闭redis

service redis stop

重启redis

service redis restart

卸载redis

yum remove redis

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试