JNI基础 将字符串传递给c,在c中拼接后返回给java

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_14821323/article/details/84701183

(1)首先将java传递过来的字符串转化成c的char类型的数组,代码如下
char*   Jstring2CStr(JNIEnv*   env,   jstring   jstr)
{
    char*   rtn   =   NULL;
    jclass   clsstring   =   (*env)->FindClass(env,"java/lang/String");
    jstring   strencode   =   (*env)->NewStringUTF(env,"GB2312");
    jmethodID   mid   =   (*env)->GetMethodID(env,clsstring,   "getBytes",   "(Ljava/lang/String;)[B");
    jbyteArray   barr=   (jbyteArray)(*env)->CallObjectMethod(env,jstr,mid,strencode); // String .getByte("GB2312");
    jsize   alen   =   (*env)->GetArrayLength(env,barr);
    jbyte*   ba   =   (*env)->GetByteArrayElements(env,barr,JNI_FALSE);
    if(alen   >   0)
    {
        rtn   =   (char*)malloc(alen+1);         //"\0"
        memcpy(rtn,ba,alen);
        rtn[alen]=0;
    }
    (*env)->ReleaseByteArrayElements(env,barr,ba,0);  //
    return rtn;
}

(2)在c语言中进行字符串拼接,返回给java,代码如下

 char * ext = "hello from c";
    char * revert = Jstring2CStr(env,str);
    strcat(revert,ext);
    return (*env)->NewStringUTF(env,revert);

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页