JNI String 字符串 的传递与返回

JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_example_hellojni_jni_stringFromJNI
  (JNIEnv * env, jobject obj, jstring prompt){

 int i;
 char buf[128]="hahha";
 const jbyte *str;
 str = (*env)->GetStringUTFChars(env,prompt,NULL);
 if(str == NULL){
  return NULL;
 }

 for(i =0 ; i<128; i++){
  buf[i] = *(str+i);
 }

 return (*env)->NewStringUTF(env, buf);
}

阅读更多
上一篇JNI高级教程之数据类型转换
下一篇struts2 中文乱码解决方法
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭