Unable to execute port: can't read "configure.sdkroot"

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载的哦=。= https://blog.csdn.net/qq_15602635/article/details/83594248
echo macosx_sdk_version 10.14 | sudo tee -a /opt/local/etc/macports/macports.conf

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭