C语言 二维数组排序

按照列排序

#include<stdio.h>
int main()
{
	int a[3][5]={{2,1,4,6,3},{0,3,6,2,1},{6,2,0,8,2}};
	int b[15];
	int i,j,k;
	int t;
	//
	printf("二维数组的内容为:\n");
	for(i=0;i<=2;i++)
	{
		for(j=0;j<=4;j++)
		{
			printf("%d\t",a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
  //二维数组按照列的方式变成一维数组
	k=0;
	for(j=0;j<=4;j++)
	{
		for(i=0;i<=2;i++)
		{
			b[k]=a[i][j];
			k++;
		}
	}
	///一维数组选择排序
	for(i=0;i<=13;i++)
	{
		for(j=0;j<=13-i;j++)
		{
			if(b[j]>b[j+1])
			{
				t=b[j];
				b[j]=b[j+1];
				b[j+1]=t;
			}
		}
	}
	///一维数组按照列的方式变成二维数组
	k=0;
	for(j=0;j<=4;j++)
	{
		for(i=0;i<=2;i++)
		{
			a[i][j]=b[k];
			k++;
		}
	}
	
	printf("二维数组按照列进行排序后的内容为:\n");
	for(i=0;i<=2;i++)
	{
		for(j=0;j<=4;j++)
		{
			printf("%d\t",a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	return 0;
}

按照行排序

#include<stdio.h>
int main()
{
	int a[3][5]={{2,1,4,6,3},{0,3,6,2,1},{6,2,0,8,2}};
	int b[15];
	int i,j,k;
	int t,min;
	//
	printf("二维数组的内容为:\n");
	for(i=0;i<=2;i++)
	{
		for(j=0;j<=4;j++)
		{
			printf("%d\t",a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
  //二维数组按照行的方式变成一维数组
	k=0;
	for(i=0;i<=2;i++)
	{
		for(j=0;j<=4;j++)
		{
			b[k]=a[i][j];
			k++;
		}
	}
	///一维数组选择排序
	for(i=0;i<=13;i++)
	{
		min=i;
		for(j=i+1;j<=14;j++)
		{
			if(b[j]<b[min])
				min=j;
		}
		if(min!=i)
		{
			t=b[min];
			b[min]=b[i];
			b[i]=t;
		}
	}
	///一维数组按照行的方式变成二维数组
	k=0;
	for(i=0;i<=2;i++)
	{
		for(j=0;j<=4;j++)
		{
			a[i][j]=b[k];
			k++;
		}
	}
	
	printf("二维数组按照行进行排序后的内容为:\n");
	for(i=0;i<=2;i++)
	{
		for(j=0;j<=4;j++)
		{
			printf("%d\t",a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	return 0;
}
 • 4
  点赞
 • 26
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

打豆豆1234

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值