Epsilon

Stay hungry. Stay foolish.

Linux下复制粘贴快捷键

1. 在终端下:

          复制命令:Ctrl + Shift + C  组合键.

          粘贴命令:Ctrl + Shift + V  组合键.

 

 2. 在控制台下:

          复制命令:Ctrl + Insert  组合键  或  用鼠标选中即是复制。

          粘贴命令:Shift + Insert  组合键  或  单击鼠标滚轮即为粘贴。

 

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_20480611/article/details/46817803
文章标签: linux 虚拟机 终端
个人分类: linux
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

Linux下复制粘贴快捷键

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭