llin-黎辰

虽然弱,却执着

hdu 1532 Drainage Ditches(最大流)

题目链接:

点击打开链接

题目大意:

给出一些渠道,每个渠道有一个走向和容量,问最终汇集到溪流中的水的总量

题目分析:

裸裸的网络流的最大流,模板题

代码如下:

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <queue>
#define MAX 207
#define INF 0x3f3f3f3f

using namespace std;

int n,m;
int s[MAX][MAX];
int d[MAX];

bool bfs ( )
{
  queue<int> q;
  memset ( d , -1 , sizeof ( d ) );
  d[1] = 0;
  q.push ( 1 );
  while ( !q.empty() )
  {
    int v = q.front();
    q.pop();
    for ( int i = 1 ; i <= n ; i++ )
      if ( d[i] == -1 && s[v][i] )
      {
        d[i] = d[v]+1;
        q.push ( i );
      }
  }
  return d[n] != -1;
}

int dfs ( int v , int cur_flow )
{
  int dt = cur_flow;
  if ( v == n ) return cur_flow;
  for ( int i = 1 ; i <= n ; i++ )
    if ( s[v][i] > 0 && d[v]+1 == d[i] )
    {
      int flow = dfs ( i , min ( dt , s[v][i] ) );
      s[v][i] -= flow;
      s[i][v] += flow;
      dt -= flow;
    }
  return cur_flow - dt;
}

int dinic ( )
{
  int cur_flow, ans = 0;
  while ( bfs() )
  {
    while ( cur_flow = dfs ( 1 , INF ) )
      ans += cur_flow;
  }
  return ans;
}

int main ( )
{
  while ( ~scanf ( "%d%d" , &m , &n ) )
  {
    int u,v,c;
    memset ( s , 0 , sizeof ( s ) );
    while ( m-- )
    {
      scanf ( "%d%d%d" , &u , &v , &c );
      s[u][v] += c;
    }
    //cout << "YES" << endl;
    printf ( "%d\n" , dinic() );
  }
}


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_24451605/article/details/46833875
文章标签: C++ 最大流 网络流
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭