codeforces95C 最短路套最短路

题目链接:http://codeforces.com/problemset/problem/95/C

题目大意:城市里面有n个交叉路口,m条路,每条无向有长度,每个交叉路口都有一个出租车司机等待,出租车可以行使长度不超过ti的距离,花费为ci。告诉你起始路口,问到达目标路口的最小花费。


思路:求最小花费,可以转化为最短路问题。首先我们可以根据m条路对每个路口出租车司机可以到达的路口和花费建图,然后求新建图的最短路即可。建图时也需要用到最短路,要求出定距离可以到达最多的点。还有就是求最短路时初始值一定要足够大,因为wi是10^9.


#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <cstring>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <stack>
#include <vector>
#include <map>
#include <set>
#include <iomanip>

using namespace std;
//#pragma comment(linker, "/STACK:102400000,102400000")
#define maxn 100050
#define MOD 1000000007
#define p 1000000007
#define mem(a , b) memset(a , b , sizeof(a))
#define LL long long
#define ULL unsigned long long
#define FOR(i , n) for(int i = 1 ; i<= n ; i ++)
typedef pair<int , int> pii;
const long long INF = 0x3fffffff;
int n , m , st , ed;
int vis[1005];
LL cost[1005];
LL ans;

struct node
{
  int v ;
  LL w;
  int flag;
  node(){};
  node(int _v , int _w ):v(_v),w(_w){};
  bool friend operator<(node n1 , node n2)
  {
    return n1.w >= n2.w;
  }
}cur , tmp;
vector<node>v[1005];
vector<node>e[1005];

void dfs(int rt , int s ,LL cost , LL now , LL dis)
{
  //sort(v[s].begin() , v[s].end());
  for(int i = 0 ; i < v[s].size() ; i ++)
  {
    node cur2 = v[s][i];
    if(vis[cur2.v] > 5) continue;
    if(cur2.w + now <= dis)
    {
      // cout << cur2.v << endl;
      e[rt].push_back(node(cur2.v , cost));
      vis[cur2.v] ++;
      dfs(rt , cur2.v , cost , cur2.w + now , dis);
    }
    //else break;
  }
}

void spfa2(int root)
{
  for(int i = 0 ; i < 1005 ; i ++) cost[i] = INF*1000000;
  cost[root] = 0;
  queue<int>Q;
  while(!Q.empty()) Q.pop();
  Q.push(root);
  while(!Q.empty())
  {
    int u = Q.front();
    Q.pop();
    for(int i = 0 ; i < v[u].size() ; i ++)
    {
      node cur2 = v[u][i];
      if(cost[cur2.v] > cost[u] + cur2.w)
      {
        cost[cur2.v] = cost[u] + cur2.w;
        Q.push(cur2.v);
      }
    }
  }

}

void spfa(int root)
{
  for(int i = 0 ; i < 1005 ; i ++) cost[i] = INF*1000000;
  cost[root] = 0;
  queue<int>Q;
  while(!Q.empty()) Q.pop();
  Q.push(root);
  while(!Q.empty())
  {
    int u = Q.front();
    Q.pop();
    for(int i = 0 ; i < e[u].size() ; i ++)
    {
      node cur2 = e[u][i];
      if(cost[cur2.v] > cost[u] + cur2.w)
      {
        cost[cur2.v] = cost[u] + cur2.w;
        Q.push(cur2.v);
      }
    }
  }

}

void BFS()
{
  priority_queue<node>q;
  while(!q.empty()) q.pop();
  mem(vis , 0);
  for(int i = 0 ; i < e[st].size() ; i ++) q.push(e[st][i]);
  vis[st] = 1;
  while(!q.empty())
  {

    cur = q.top();
    q.pop();
    if(ans >0 && cur.w > ans) break;
    if(cur.v == ed)
    {
      if(ans != -1)ans = min(cur.w , ans);
      else ans = cur.w;
      //break;
    }
    for(int i = 0 ; i < e[cur.v].size() ; i ++)
    {
      tmp = e[cur.v][i];
      if(!vis[tmp.v])
      {
        q.push(node(tmp.v , cur.w + tmp.w));
        vis[tmp.v] ++;
      }
    }
  }
}


int main()
{
  while(scanf("%d %d" , &n , &m) != EOF)
  {
    for(int i = 0 ; i < 1005 ;i ++)
    {
      v[i].clear();
      e[i].clear();
    }
    scanf("%d %d" , &st , &ed);
    int a , b ,c;
    for(int i = 0 ; i < m ; i ++)
    {
      scanf("%d %d %d" , &a , &b , &c);
      v[a].push_back(node(b ,c));
      v[b].push_back(node(a ,c));
    }
    for(int i = 1 ; i <= n ; i ++)
    {
      scanf("%d %d" , &a , &b);
     /* mem(vis ,0);
      vis[i] = 1;
      e[i].push_back(node(i , 0));
      dfs(i , i, b , 0 , a);*/
      e[i].push_back(node(i , 0));
      spfa2(i);
      for(int j = 1 ; j <= n ; j ++)
      {
        if(cost[j] <= a)
        {
          e[i].push_back(node(j , b));
        }
      }
    }
    if(st == ed)
    {
      printf("0\n");
      continue;
    }
    ans = -1;
    //BFS();
    spfa(st);
    if(cost[ed] != INF*1000000) printf("%lld\n" , cost[ed]);
    else printf("-1\n");

  }
  return 0;
}


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_24477135/article/details/51564674
个人分类: 最短路
上一篇hdu5714 思维+区间内线段最
下一篇hdu2682 最小生成树
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭