PostgreSQL | 将 timestamptz 格式的UTC时间转换成北京时间

PostgreSQL | 将 timestamptz 格式的UTC时间转换成北京时间


1.将UTC时间"2020-08-25 02:11:34.59741+00" 转换成北京时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
select to_char('2020-08-25 02:11:34.59741+00' AT TIME ZONE 'UTC-8','YYYY-MM-DD hh24:mi:ss') 

结果:
在这里插入图片描述


2.将时间"2020-08-25 02:11:34.59741+00" 转换成北京时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
select '2020-08-25 02:11:34.59741+00'::DATE

结果::
在这里插入图片描述


相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页