LogBack打印SQL日志

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_26318441/article/details/80695598

<logger name="com.x.x.dao.XxxDao" level="DEBUG" />

其中name="com.x.x.dao.XxxDao"  为mybatis DAO接口包路径

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页