【LeetCode(Java) - 256】粉刷房子

1、题目描述

在这里插入图片描述

2、解题思路

  题目要求是求出成本最低的方案的成本金额。

  当我刷第 n 个房子时,我的选择是根据前面 n-1 个房子的总成本来定。

  定义 dp[i][j] 表示前 i 个房子在最后一个房子选择颜色 j 的情况下的总成本。

  于是:

  1、若第 i 个房子必须刷成 0 号颜色,那么就得在上一个房子的另外两个颜色中找成本最低的,这样刷完 i 个房子才成本最低;

  dp[i][0] = Math.min(dp[i - 1][1], dp[i - 1][2]) + costs[i][0];

  dp[i][1] = Math.min(dp[i - 1][2], dp[i - 1][0]) + costs[i][1];

  dp[i][2] = Math.min(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1]) + costs[i][2];

  2、最后要返回刷完 n 个房子的总成本,直接返回最小的那个值。

3、解题代码

class Solution {
  public int minCost(int[][] costs) {
    int n = costs.length;
    if (n == 0) return 0;
    int[][] dp = new int[n][3];
    dp[0][0] = costs[0][0];
    dp[0][1] = costs[0][1];
    dp[0][2] = costs[0][2];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      dp[i][0] = Math.min(dp[i - 1][1], dp[i - 1][2]) + costs[i][0];
      dp[i][1] = Math.min(dp[i - 1][2], dp[i - 1][0]) + costs[i][1];
      dp[i][2] = Math.min(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1]) + costs[i][2];
    }
    return Math.min(Math.min(dp[n - 1][0], dp[n - 1][1]), dp[n - 1][2]);
  }
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 精致技术 设计师:CSDN官方博客 返回首页