LCS

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream>

using namespace std;
int n, m, k = 0;
int a1[120], a2[120];
int dp[110][110];
int LCS()
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    for(int j = 0; j < m; j++)
    {
      if(a1[i] == a2[j])
      {
        dp[i + 1][j + 1] = dp[i][j] + 1;
      }
      else{
        dp[i + 1][j + 1] = max(dp[i + 1][j], dp[i][j + 1]);
      }
    }
  }
  return dp[n][m];
}
void Print(int i, int j)
{
  if(i == 0 || j == 0)
  {
    return;
  }
  if(dp[i][j] == dp[i - 1][j - 1] + 1)
  {
    Print(i - 1, j - 1);
    printf("%d\n", a1[i - 1]);
  }
  else if(dp[i][j] == dp[i - 1][j]){
    Print(i - 1, j);
  }else
  {
  Print(i, j - 1);
  }
}

int main()
{

  while(scanf("%d%d", &n, &m),m + n)
  {
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
      scanf("%d", &a1[i]);
    }
    for(int i = 0; i < m; i++)
    {
      scanf("%d", &a2[i]);
    }
    memset(dp, 0, sizeof(dp));
    printf("Twin Towers #%d\n", ++k);
    printf("Number of Tiles : %d\n\n", LCS());
    Print(n, m);
  }
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_30727593/article/details/52351321
个人分类: 随便玩玩
想对作者说点什么? 我来说一句

最长公共子序列(LCS)算法实验

2012年04月19日 28KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

LCS

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭