SiriusRen的博客

是不是代码很短<( ̄︶ ̄)>

POJ 3048 线性筛法求素数

一个坑:
有组数据如下:
1
1

坑很深……

//By SiriusRen
#include <cstdio>
#define N 200000
using namespace std;
int n,mindiv[200050],prime[100000],top=0,xx,rec;
int main(){
  for(int i=2;i<=N;i++)
  {
    if(!mindiv[i])prime[++top]=mindiv[i]=i;
    for(int j=1;j<=top&&prime[j]*i<=N;j++)
    {
      mindiv[prime[j]*i]=prime[j];
      if(!(i%prime[j]))break;
    }
  }
  prime[0]=1;
  while(~scanf("%d",&n))
  {
    int ans=0;
    while(n--)
    {
      scanf("%d",&xx);
      for(int i=0;prime[i]<=xx;i++)
      {
        if(!(xx%prime[i])&&ans<prime[i])ans=prime[i],rec=xx;
      }
    }
    printf("%d\n",rec);
  }
}

这里写图片描述

阅读更多
版权声明:本文由SiriusRen原创,未经允许不得转载 https://blog.csdn.net/qq_31785871/article/details/52346514
文章标签: namespace poj
个人分类: 数学
上一篇POJ 3269 中位数
下一篇POJ 2377 最大生成树
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭