Java不定类型,不定个数参数方法的写法

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_33214833/article/details/53409907

java方法的不定类型与不定个数参数

public void demo(Object … object ){

}
定义多种类型参数用于测试
int age=12;
String name=”李四”;
int[]a=new int[3];
String[]b=new String[3];
调用
demo(age);
demo(name);
demo(a);
demo(b);
demo(a,a,a,b,name,age);
以上调用都可以通过。

阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页