HQL语句对find_in_set 的编写,及传参形式

正常的sql :

select * from tbl_provider where find_in_set(48,manager)

HQL查询:

@Query(value ="from Provider t WHERE find_in_set(:managerId, t.manager)>0")
  List<Provider> findProviderByMangager(@Param("managerId") String managerId);

其中,Provider 是Entity 的对象  和数据表关联的,传参形式用@Param的格式,hql中使用find_in_set后面一定要加 >0 ,不然会编译报错。   传参形式用 :


如果不用hql,只用sql这种,格式是这样的

 @Query(value = "SELECT country_name FROM tbl_price WHERE en_name = ?1",nativeQuery = true)
  String getCountryNameByFullName(String countryName);
一个参数就  ?1,两个就  ?2


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试