【C语言】输出杨辉三角形 - 杨辉直角三角形(杨辉三角最佳算法) 输出杨辉三角前十行

C语言输出杨辉三角形 直角三角形

前言

如下可看出杨辉三角形的特点:

1
1  1
1  2  1
1  3  3  1
1  4  6  4  1
* * * * * *

(1)第一列和对角线上的元素都为1;
(2)除第一列和对角线上的元素之外,其他的元素的值均为前一行上的同列元素和前一列元素之和。
下面就为大家介绍一下杨辉三角的2种最佳算法。

方法一:使用一维数组,占用内存少

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i, j, n, k, t; 
	long Buf[21]={0,1};  //用于保存一行数据
	printf("请输入杨辉三角形的行数(1 ~ 20):");
	scanf("%d",&n);
  for( i = 1; i <= n; i++)	//输出n行
  {
		t = 0;
    for( j = 1; j <= i; j++)//计算并输出杨辉三角形
    {
			k = Buf[j];
			Buf[j] = t + k;		//每个数是上面两数之和(三角计算)
			t = k;
      printf("%6d", Buf[j]);	
    }
    printf("\n");
  }
	return 0;
}

方法二:使用递归函数法,程序最简,占用内存最少,最佳算法

#include <stdio.h>
long Tri(int r, int c) //杨辉三角算法函数	  
{
	return (c == 1 || c == r) ? 1 : Tri( r - 1, c - 1 ) + Tri( r - 1, c ); 
}	
int main() 
{
  int i, j, n; 
	printf("请输入杨辉三角形的行数(1 ~ 20):");
	scanf("%d", &n);
  for( i = 1; i <= n; i++)	// 输出n行
  {
    for( j = 1; j <= i; j++)
      printf("%6d", Tri(i, j));	//计算并输出杨辉三角形	
    printf("\n");
  }
	return 0;
}

运行结果

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:白松林 返回首页