Html中的转义符(待补充)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_35593985/article/details/79947590

HTML的&lt; &gt;&amp;&quot;&copy;&nbsp;分别是<,>,&,",©,空格;的转义字符。

    &lt  ;      <

    &gt ;      >

    &amp ;   &

    &quot ;   "

    &copy ;   ©

     &nbsp;     空格


后面的内容是在不同地方收集的:阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页