Qt基础-设置按钮背景颜色

使用QPalette无法设置,可以使用样式表:

QColor color = QColorDialog::getColor(Qt::black, this, "请选择颜色");

int r = 0, g = 0, b = 0;
color.getRgb(&r,&g,&b);
ui.btn->setStyleSheet(QString("background-color: rgb(%1,%2,%3)").arg(r).arg(g).arg(b));

在这里插入图片描述

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页