xqacmer

欢迎前来

HDU-4462(状态压缩,枚举)

题目:hdu-4462

欢迎转载,转载请注明出处。。。

题目大意:

n*n(<=50)的地图上有稻草,有m(<=10)个点没有稻草可以放稻草人,问最少放几个稻草人,能守卫所有稻草。不能守卫所有稻草输出-1。

思路:

枚举所有情况,就是枚举取多少个地方放稻草人,也就是:C(n,1)+C(n,2)+……C(n,n)=1<

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <string>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <set>
#include <queue>
#include <map>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int inf=0x3f3f3f3f;
int vis[55][55];
int h[55];
struct node
{
  int x,y,r;
}p[55];
int ok(int x,int y,node c)
{
  if(abs(x-c.x)+abs(y-c.y)<=c.r)
    return 1;
  else
    return 0;
}
int main()
{
  int n;
  while(cin>>n&&n)
  {
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    int m;
    cin>>m;
    for(int i=0;i<m;i++)
    {
      cin>>p[i].x>>p[i].y;
      vis[p[i].x][p[i].y]=1;
    }
    for(int i=0;i<m;i++)
      cin>>p[i].r;
    int ans=inf;
    int s=(1<<m)-1;//枚举的总数
    //cout<<"s="<<s<<endl;
    for(int i=0;i<=s;i++)
    {
      int cnt=0,num=0;
      for(int j=0;j<m;j++)
      {
        if(i&(1<<j))//第i个地方在此种枚举下的状态,即是否被取到用到
          h[cnt++]=j;
      }
      //cout<<"cnt="<<cnt<<endl;
      for(int ii=1;ii<=n;ii++)
      {
        for(int jj=1;jj<=n;jj++)
        {
          if(vis[ii][jj]==1)//可以放稻草人的地方不需要守卫
          {
            num++;
            continue;
          }

          for(int k=0;k<cnt;k++)
          {
            if(ok(ii,jj,p[h[k]]))//判断(ii,jj)这个地方是否被所有放稻草人的地方的守卫的范围内
            {
               num++;
               break;
            }
          }
        }
      }
      //cout<<"num="<<num<<endl;
      if(num==n*n)//如果所有地方都被守卫到了
        ans=min(ans,cnt);//更新ans的最小值
    }
    if(ans==inf)
      cout<<-1<<endl;
    else
      cout<<ans<<endl;
  }
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_36778821/article/details/77341367
个人分类: 暴力枚举
想对作者说点什么? 我来说一句

状态压缩的PPT,很好用啊

2010年09月22日 441KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭