hdoj1021C

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_37644539/article/details/79964816

原题链接:hdoj1021

递归超时,,

#include<stdio.h>
int fun(int n);
int main()
{
  int n;
  while(scanf("%d",&n)!=EOF){
    if(fun(n)%3==0)
      printf("yes\n");
    else
      printf("no\n");
  }
  return 0;
}

int fun(int n)
{
  return n==0?7:(n==1?11:fun(n-1)+fun(n-2));
}

找规律…..AC

#include<stdio.h>
int main()
{
  int n;
  while(scanf("%d",&n)!=EOF){
    printf(n%4==2?"yes\n":"no\n");
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试