136:Ugly Numbers

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_37754288/article/details/79973105

Ugly Numbers


从小到大生成各个丑数,最小的丑数是1,而对于任意丑数x,2x、3x和5x也都是丑数。这样,就可以用一个优先队列保存所有已生成的丑数,每次取出最小的丑数,生成3个新的丑数。唯一需要注意的是,同一个丑数有多
种生成方式,所以需要判断一个丑数是否已经生成过。

#include<iostream>
#include<vector>
#include<set>
#include<queue>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int coeff[3] = {2,3,5};
int main(){
  priority_queue<ll,vector<ll>,greater<ll> >pq;
  set<ll>s;
  pq.push(1);
  s.insert(1);
  for(int i = 1;;i++){
    ll x = pq.top();pq.pop();
    if(i == 1500){
      cout<<"The 1500'th ugly number is "<<x<<".\n";
      break;
    }
    for(int j = 0;j < 3;j++){
      ll x2 = x*coeff[j];
      if(!s.count(x2)){ pq.push(x2); s.insert(x2); }
    }
  }
  return 0;
}

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页