806:Spatial Structures

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_37754288/article/details/81592363

Spatial Structures

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 64 + 5;
int n,len;
int seq[maxn*maxn];
char img[maxn][maxn];
struct node{
  char c = 0;
  int cnt = 4;
  int path[5] = {0};
  node* dad = NULL;
  node* nw = NULL;
  node* ne = NULL;
  node* sw = NULL;
  node* se = NULL;
};
node* nodes[maxn*maxn];
bool judge(int x1,int y1,int x2,int y2)
{
  char c = img[x1][y1];
  for(int i = x1;i <= x2;i++){
    for(int j = y1;j <= y2;j++){
      if(img[i][j] != c) return false;
    }
  }
  return true;
}
void build_tree(node* root,int x1,int y1,int x2,int y2)
{
  if(judge(x1,y1,x2,y2)){
    root->c = img[x1][y1];
    if(root->c == '1') nodes[len++] = root;
    return;
  }
  node* nw = new node;
  node* ne = new node;
  node* sw = new node;
  node* se = new node;
  int* p = root->path;
  for(int i = 4;i > 0;i--){
    if(!p[i]) continue;
    int t = p[i];
    nw->path[nw->cnt--] = t;
    ne->path[ne->cnt--] = t;
    sw->path[sw->cnt--] = t;
    se->path[se->cnt--] = t;
  }
  nw->path[nw->cnt--] = 1;
  ne->path[ne->cnt--] = 2;
  sw->path[sw->cnt--] = 3;
  se->path[se->cnt--] = 4;
  build_tree(nw,x1,y1,(x1+x2)/2,(y1+y2)/2);
  build_tree(ne,x1,(y1+y2)/2+1,(x1+x2)/2,y2);
  build_tree(sw,(x1+x2)/2+1,y1,x2,(y1+y2)/2);
  build_tree(se,(x1+x2)/2+1,(y1+y2)/2+1,x2,y2);
}
int Pow(int a,int b)
{
  int n = 1;
  while(b--) n *= a;
  return n;
}
int fTot(int* p)
{
  int n = 0,i = 4,j = 0;
  while(i >= 0 && p[i]){
    n += p[i]*Pow(5,j);
    i--; j++;
  }
  return n;
}
void tTof(int n,int* p)
{
  int i = 0,j = 4;
  for(;i < 5;i++){
    if(n >= Pow(5,j)){
      p[i] = n/Pow(5,j);
      n -= p[i]*Pow(5,j);
    }
    j--;
  }
}
void encoding()
{
  len = 0;
  node* root = new node;
  build_tree(root,0,0,n-1,n-1);
  for(int i = 0;i < len;i++){
    int *p = nodes[i]->path;
    seq[i] = fTot(p);
  }
  sort(seq,seq + len);
}
void draw(int x1,int y1,int x2,int y2)
{
  for(int i = x1;i <= x2;i++){
    for(int j = y1;j <= y2;j++){
      img[i][j] = '*';
    }
  }
}
void decoding()
{
  memset(img,0,sizeof(img));
  for(int i = 0;i < len;i++){
    int p[5] = {0};
    tTof(seq[i],p);
    int x1 = 0,y1 = 0,x2 = n-1,y2 = n-1;
    for(int j = 4;j >= 0 && p[j];j--){
      if(p[j] == 1){ x2 = (x1+x2)/2; y2 = (y1+y2)/2; }
      else if(p[j] == 2){ y1 = (y1+y2)/2+1; x2 = (x1+x2)/2; }
      else if(p[j] == 3){ x1 = (x1+x2)/2+1; y2 = (y1+y2)/2; }
      else{ x1 = (x1+x2)/2+1; y1 = (y1+y2)/2+1; }
    }
    draw(x1,y1,x2,y2);
  }
  for(int i = 0;i < n;i++){
    for(int j = 0;j < n;j++){
      if(!img[i][j]) img[i][j] = '.';
    }
  }
}
int main()
{
  freopen("data.in","r",stdin);
  freopen("data.out","w",stdout);
  int cnt = 0;
  while(scanf("%d",&n) && n){
    if(cnt) putchar('\n');
    printf("Image %d\n",++cnt);
    if(n > 0){
      for(int i = 0;i < n;i++) scanf("%s",img[i]);
      encoding();
      for(int i = 0;i < len;i++){
        printf("%d",seq[i]);
        if((i+1)%12 == 0 || i == len-1) putchar('\n');
        else putchar(' ');
      }
      printf("Total number of black nodes = %d\n",len);
    }
    else{
      n = -n;
      len = 0;
      while(scanf("%d",&seq[len]) && seq[len] != -1) len++;
      decoding();
      for(int i = 0;i < n;i++) puts(img[i]);
    }
  }
  return 0;
}

 

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 64 + 5;
char g[maxn][maxn];
int n, k[10] = { 1 };
vector<int>a;

int solve_g(int l,int r,int u,int d,int cur,int p){
  int w = 1, b = 1;
  for(int i = u; i <= d; i++){
    if(!w && !b) break;
    for(int j = l; j <= r; j++){
      if(g[i][j] == '1') w = 0;
      else b = 0;
    }
  }
  if(w || b) return b ? cur : -1;
  int x = (l+r)/2, y = (u+d)/2, t;
  if((t = solve_g(l,x,u,y,cur + k[p],p+1)) > -1) a.push_back(t);
  if((t = solve_g(x+1,r,u,y,cur + 2*k[p],p+1)) > -1) a.push_back(t);
  if((t = solve_g(l,x,y+1,d,cur + 3*k[p],p+1)) > -1) a.push_back(t);
  if((t = solve_g(x+1,r,y+1,d,cur + 4*k[p],p+1)) > -1) a.push_back(t);
  return -1;
}

void solve_a(int a){
  int l = 0, r = n-1, u = 0, d = n-1;
  while(a){
    int x = (l + r) / 2, y = (u + d) / 2;
    switch(a % 5){
      case 1: r = x; d = y; break;
      case 2: l = x + 1; d = y; break;
      case 3: r = x; u = y + 1; break;
      case 4: l = x + 1; u = y + 1; break;
    }
    a /= 5;
  }
  for(int i = u; i <= d; i++){
    for(int j = l; j <= r; j++){
      g[i][j] = '*';
    }
  }
}

int main(){
  // freopen("data.in","r",stdin);
  // freopen("data.out","w",stdout);
  for(int i = 1; i<10; ++i) k[i] = k[i-1]*5;
  int cnt = 0,t;
  while(scanf("%d",&n),n){
    if(cnt) printf("\n");
    printf("Image %d\n",++cnt);
    a.clear();
    memset(g,0,sizeof(g));
    if(n > 0){
      getchar();
      for(int i = 0; i<n; ++i) fgets(g[i],maxn-1,stdin);
      if((t = solve_g(0,n-1,0,n-1,0,0)) > -1) a.push_back(t);
      sort(a.begin(),a.end());
      int len = a.size();
      for(int i = 0; i < len;){
        printf("%d",a[i++]);
        if(i%12 == 0 || i == len) printf("\n");
        else printf(" ");
      }
      printf("Total number of black nodes = %d\n",len);
    }
    else{
      n = -n;
      while(1){
        scanf("%d",&t);
        if(t < 0) break;
        solve_a(t);
      }
      for(int i = 0; i < n; ++i){
        for(int j = 0; j<n; ++j)
          if(!g[i][j]) g[i][j] = '.';
        puts(g[i]);
      }
    }
  }
  return 0;
}

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试