Promise--异步请求

先执行getData1,在执行getData2

let getData1=new Promise(function(resolve,reject){
  $.ajax({
    type:"get",
    url:".../getData1",
    success:function(data){
      if(data.state=="200"){
        resolve(data.data) // 在异步操作成功时调用
      }else{
        reject(data.msg); //在异步操作失败时调用
      }
    }
  });
})
let getData2=new Promise(function(resolve,reject){
  $.ajax({
    type:"get",
    url:".../getData2",
    success:function(data){
      if(data.state=="200"){
        resolve(data.data) // 在异步操作成功时调用
      }else{
        reject(data.msg); //在异步操作失败时调用
      }
    }
  });
})
getData1.then(function(res){
 return getData2(res)
}).then(function(res){
 console.log(res)
}).catch(function(err){
 console.log(err)
})

先执行getData1和getData2,在执行getData3

let getData3=new Promise(function(resolve,reject){
  $.ajax({
    type:"get",
    url:".../getData3",
    success:function(data){
      if(data.state=="200"){
        resolve(data.data) // 在异步操作成功时调用
      }else{
        reject(data.msg); //在异步操作失败时调用
      }
    }
  });
})

Promise的all方法,等数组中的所有promise对象都完成执行

Promise.all([getData1,getData2]).then(function([ResultJson1,ResultJson2]){
  //这里写等这两个ajax都成功返回数据才执行的业务逻辑
 getData3()
})
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读