destructuring-array,数组解构赋值!

版权声明:任先阳 任 先 阳 任先 先阳,ifgm.cn、www.ifgm.cn、nvcc.cc、www.nvcc.cc、sbfox.com、www.sbfox.com https://blog.csdn.net/qq_39571197/article/details/85200765

BUG未知...

 function destructuringArray(target, arr, exp) {
      try {
        exp = exp.replace(/((\.{3})?\w+)/g, ($0, $1) => {
          if (!window.isNaN(+$1[0])) throw ('变量名不能以数字开头');
          return `"${$1}"`;
        });
        exp = JSON.parse(exp);
      } catch (e) {
        console.log(e);
      }

      function main(target, arr, expArr) {
        expArr.forEach((exp, i) => {
          let currentValue = arr ? arr[i] : undefined;
          /* 递归处理 */
          if (Array.isArray(exp)) {
            main(target, currentValue, exp);
            return;
          };
          /* 处理展开操作符 */
          if (exp.startsWith('...')) {
            if (i !== expArr.length - 1) {
              throw ('展开运算符,只能在最后一个变量使用');
            }
            exp = exp.slice(3);
            target[exp] = arr.slice(i);
            return;
          }
          target[exp] = arr === undefined ? undefined : currentValue;
        });
      };
      main(target, arr, exp);
    }
    const test = {};
    const data = [1, 2, [3, [4, [5, 6, 7, [8]]]]];
    destructuringArray(test, data, '[a,b,[c,[d,[e,...gg]]]]');
    /**/
    {
      const [a, b, [c, [d, [e, ...gg]]]] = data;

      console.log(
        a === test.a,
        b === test.b,
        c === test.c,
        d === test.d,
        e === test.e,
        gg.toString() === test.gg.toString(),
      );

    }

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试