node传参、npm scripts设置环境变量

版权声明:任先阳 任 先 阳 任先 先阳,ifgm.cn、www.ifgm.cn、nvcc.cc、www.nvcc.cc、sbfox.com、www.sbfox.com https://blog.csdn.net/qq_39571197/article/details/86161286
{
 "scripts": {
  "test": "set arg1=123 && set arg2=456 && node node-传参.js arg1 arg2 argn"
 }
}
console.log(process.argv);
console.log(process.env.arg1);
console.log(process.env.arg2);
// npm run test

[ 'D:\\nodejs\\node.exe',
 'E:\\zhongjian\\crm.zhongjianedu\\node-传参.js',
 'arg1',
 'arg2',
 'argn' ]
123 
456 

删不掉了....

1、argv0

console.log(process.argv0); // node

 2、脚手架中的配置,类似这种看起来很厉害的,其实只是自定义参数...

webpack-dev-server --inline --progress --config build/webpack.dev.conf.js --host 0.0.0.0

webapck使用了yargs解析器,继续修改代码

{
 "scripts": {
  "test": "node node-传参.js --name 123 --sex 456 -a 789 -a 2 -a 3 --host localhost"
 }
}
const yargs = require('yargs');
console.log(yargs.argv);
// 怪不得用这个,太方便了吧。。。

{ _: [],
 name: 123,
 sex: 456,
 a: [ 789, 2, 3 ],
 host: 'localhost',
 '$0': 'node-传参.js' }

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试