CV2 puttext不能显示中文问题

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_39622065/article/details/84859629

CV库就是喜欢自己搞一套,我也是查了很多方法,还是这个方法管用:

将图片格式转化为PIL库的格式,用PIL的方法写入中文,然后在转化为CV的格式 

from PIL import Image
cv2img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # cv2和PIL中颜色的hex码的储存顺序不同
pilimg = Image.fromarray(cv2img)

# PIL图片上打印汉字
draw = ImageDraw.Draw(pilimg) # 图片上打印
font = ImageFont.truetype("simhei.ttf", 20, encoding="utf-8") # 参数1:字体文件路径,参数2:字体大小
draw.text((0, 0), "Hi,我是诗shi", (255, 0, 0), font=font) # 参数1:打印坐标,参数2:文本,参数3:字体颜色,参数4:字体

# PIL图片转cv2 图片
cv2charimg = cv2.cvtColor(np.array(pilimg), cv2.COLOR_RGB2BGR)

 

之前做项目自己封装了一个转化函数,时间久远忘记传入参数的接口了。。。凑合看。。

def change_cv2_draw(image,strs,local,sizes,colour):
  cv2img = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
  pilimg = Image.fromarray(cv2img)
  draw = ImageDraw.Draw(pilimg) # 图片上打印
  font = ImageFont.truetype("SIMYOU.TTF",sizes, encoding="utf-8")
  draw.text(local, strs, colour, font=font)
  image = cv2.cvtColor(np.array(pilimg), cv2.COLOR_RGB2BGR)
  return image

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页