HLOJ430 构建双塔

版权声明:蒟蒻的原创,转载请注明出处,附上链接。 https://blog.csdn.net/qq_39670434/article/details/79973293

题意

用一些有固定高度的方块堆成两座相同高度的塔,问塔最高高度。

状态转移方程

双进程dp

f[j][k]jk

我们可以轻易得出:
f[j][k]=f[ja[i]][k]  ||  f[j][ka[i]]

code

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
inline int read()
{
  int num = 0;
  char c = ' ';
  bool flag = true;
  for(;c > '9' || c < '0';c = getchar())
  if(c == '-')
  flag = false;
  for(;c >= '0' && c <= '9';num = num*10+c-48,c=getchar());
  return flag ? num : -num;
}
const int maxn=105;
int n,a[maxn],sum=0;
void init()
{
  n=read();
  for(int i=1;i<=n;i++)
    a[i]=read(),sum+=a[i];
}
const int max_height=2020;
bool f[max_height][max_height];
void DP()
{
  f[0][0]=true;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=sum-a[i];j>=0;j--)
      for(int k=sum-a[i];k>=0;k--)
        if(f[j][k])
        {
          f[j+a[i]][k]=f[j][k+a[i]]=true;
        }
  for(int i=sum/2;i>=1;i--)
    if(f[i][i])
    {
      printf("%d\n",i);
      exit(0);
    }
  printf("Impossible\n");
}
int main()
{
  init();
  DP();
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭