php 获取第一个字符串的大写首字母(中文)

php 专栏收录该内容
20 篇文章 0 订阅
 /**
   * [get_first_pinyin]
   * 获取该字符串的大写字母
   */
  protected function get_first_pinyin($first)
  {
    $pinyin = $this->pinyin($first, true);
    return (strtoupper(substr($pinyin, 0, 1)));
  }

/**
   * [pinyin]
   * 获取第一个字符的大写首字母
   */
  function pinyin($s, $isfirst = false)
  {
    static $pinyins;

    $s = trim($s);
    $len = strlen($s);
    if ($len < 3) return $s;


    if (!isset($pinyins)) {

      $a1 = explode('|', $data);
      $pinyins = array();
      foreach ($a1 as $v) {
        $a2 = explode(':', $v);
        !isset($pinyins[$a2[0]]) && $pinyins[$a2[0]] = $a2[1]; // 只取第一个多音字拼音
      }
    }

    $rs = '';
    for ($i = 0; $i < $len; $i++) {
      $o = ord($s[$i]);
      if ($o < 0x80) {
        if (($o >= 48 && $o <= 57) || ($o >= 97 && $o <= 122)) {
          $rs .= $s[$i]; // 0-9 a-z
        } elseif ($o >= 65 && $o <= 90) {
          $rs .= strtolower($s[$i]); // A-Z
        } else {
          $rs .= '_';
        }
      } else {
        $z = $s[$i] . $s[++$i] . $s[++$i];
        if (isset($pinyins[$z])) {
          $rs .= $isfirst ? $pinyins[$z][0] : $pinyins[$z];
        } else {
          $rs .= '_';
        }
      }
    }
    return $rs;
  }

 • 2
  点赞
 • 5
  评论
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

评论5
请先登录 后发表评论~
©️2021 CSDN 皮肤主题: 创作都市 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

zxyBaby1027

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值