辗转相除法原理

例:

n1=60  n2=25

n1%n2=10

n1=25  n2=10

n1%n2=5

n1=10  n2=5

n1%n2=0

最大公约数就等 n2=5

int Division(int n1,int n2)
{
	if (n1 < n2){
		int temp = n1;
		n1 = n2;
		n2 = temp;
	}
	while (n1%n2 != 0){
		int temp = n1%n2;
		n1 = n2;
		n2 = temp;
	}
	return n2;
}

阅读更多
文章标签: 求最大公约数
个人分类: C语言HDU
上一篇HDU-拆分素数和
下一篇HDU-人见人爱A+B
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭