C/C++语言:辗转相除求两个数的最大公约数和最小公倍数

#include<stdio.h>
int max_yueshu(int a,int b);
int min_beishu(int a,int b,int c);
int main()
{
	int a,b,i,j,k;
	scanf("%d %d",&a,&b);
	if(a>b)
	{
		i=a;
		a=b;
		b=i;
	}
	k=max_yueshu(a,b);
	printf("最大公约数:%d,最小公倍数:%d",k,min_beishu(a,b,k));
	return 0;
}
int max_yueshu(int a,int b)
{
	int t;
	while(a!=0)
	{
		t=b%a;
		b=a;
		a=t;	
	}
	return b;
}
int min_beishu(int a,int b,int c)
{
	return a*b/c;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭