Java之观察者模式实现

引言

观察者模式是一种行为设计模式, 允许你定义一种订阅机制, 可在对象事件发生时通知多个 “观察” 该对象的其他对象

听起来很抽象,不着急,我们来通过一个例子去理解它

案例,发送消息

需求说明

我现在需要实现一个简单的功能,就是每当用户点击我的头像后,被点击人就会收到一个通知

角色

注册编辑者(Editor)、事件管理者(EventManager)、观察者(InformationListener)、调用者(Client)

代码

我先理清一下下面代码的思路,以方便你阅读代码
Editor:注册者,这个就是管理事件的大管家,当然要触发什么事件要先在这里注册(实际上是将注册的 内容存放到一个map中)
EventListener:事件监听接口,以便后期开发不同的监听者类
EventType:事件类型枚举类
InformationListener:事件监听接口的实现类
MessagePush:监听到对应的事件类型后,就执行的动作,可以自行更改
Client:客户端,相当于调用者或者是Controller


									Editor

public class Editor {
  private String content;
  public EventManager manager;

  public Editor(){
    this.manager = new EventManager(EventType.SUPPORT.getValue(),EventType.COMMENT.getValue(),EventType.OFFICIAL_NOTIFICATION.getValue());
  }

  public void trigger(EventType eventType,String content){
    this.content = content;
    manager.notify(eventType,content);
  }

}

									EventManager


import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class EventManager {
  Map<String, List<EventListener>> listeners = new HashMap<>();
  /**
   * 先把监听者初始化一下,存放一些监控操作以及对应得空集合,以后执行对应得操作得时候再存储内容到集合中
   * @param operations 监控得操作
   */
  public EventManager(String... operations){
    for (String operation : operations) {
      listeners.put(operation,new ArrayList<>());
    }
  }

  public void registerEvent(EventType eventType, EventListener listener){
    listeners.get(eventType.getValue()).add(listener);
  }

  public void removeEvent(String eventType,EventListener listener){
    listeners.get(eventType).remove(listener);
  }

  public void notify(EventType eventType,String content){
    List<EventListener> eventListeners = listeners.get(eventType.getValue());
    eventListeners.forEach(eventListener -> eventListener.update(eventType,content));
  }
}

								EventListener

public interface EventListener {
  /**
   * @param eventType 事件类型,这里只有点赞或者评论
   * @param content 事件内容
   */
  void update(EventType eventType, String content);
}

							InformationListener


public class InformationListener implements EventListener {

  private String operationUserId;
  private String beOperatedUserId;

  private MessagePush messagePush = new MessagePush();

  public InformationListener(String operationUserId, String beOperatedUserId) {
    this.operationUserId = operationUserId;
    this.beOperatedUserId = beOperatedUserId;
  }

  /**
   * 此处就采取保存
   *
   * @param eventType 事件类型,这里只有点赞或者评论
   * @param content  事件内容
   */
  @Override
  public void
  update(EventType eventType, String content) {

    if (EventType.SUPPORT.getValue().equals(eventType.getValue())) {
      //点赞操作
      System.out.println("点赞");
      System.out.println("用户" + operationUserId + ",对用户" + beOperatedUserId + "发生了" + eventType + "事件,内容是" + content);
      messagePush.push(this.operationUserId, this.beOperatedUserId);
    } else if (EventType.COMMENT.getValue().equals(eventType.getValue())) {
      //评论操作
      System.out.println("评论");
      messagePush.push(this.operationUserId, this.beOperatedUserId);
      System.out.println("用户" + operationUserId + ",对用户" + beOperatedUserId + "发生了" + eventType + "事件,内容是" + content);

    }else if(EventType.OFFICIAL_NOTIFICATION.getValue().equals(eventType.getValue())){
      //官方通知
      System.out.println("官方通知");
      messagePush.push(this.operationUserId,this.beOperatedUserId);
      System.out.println("用户" + operationUserId + ",对用户" + beOperatedUserId + "发生了" + eventType + "事件,内容是" + content);
    }

  }
}

								枚举类EventType

public enum EventType {
  SUPPORT("support"), COMMENT("comment"), 
  OFFICIAL_NOTIFICATION(" official notification");

  private String value;

  public String getValue() {
    return value;
  }

  EventType(String value) {
    this.value = value;
  }
}

									Client

import java.util.UUID;

public class Client {
  public static void main(String[] args) {
    Editor editor = new Editor();
    editor.manager.registerEvent(EventType.SUPPORT,
        new InformationListener(UUID.randomUUID().toString(),UUID.randomUUID().toString()));
    editor.manager.registerEvent(EventType.COMMENT,
        new InformationListener(UUID.randomUUID().toString(),UUID.randomUUID().toString()));
    editor.manager.registerEvent(EventType.OFFICIAL_NOTIFICATION,
        new InformationListener(UUID.randomUUID().toString(),UUID.randomUUID().toString()));

    editor.trigger(EventType.SUPPORT,"点赞1");
    editor.trigger(EventType.COMMENT,"你的文章真好");
    editor.trigger(EventType.OFFICIAL_NOTIFICATION,"你被通缉了");
  }
}

								MessagePush

public class MessagePush {
  public void push(String operationUserId,String beOperatedUserID){
    System.out.println(operationUserId + "," + beOperatedUserID);
  }
}

如果你认真的看到这里就应该对观察者模式大概有了了解,这个作为一种行为模式,本质上就是对一种行为的监听然后执行对应的动作而已
在客户端我们已经注册了三个动作,点赞,评论,官方通知,所以我们就得到了以下结果
在这里插入图片描述

结束语

这只是一种写法例子,实际开发中我们肯定还是需要更改一些地方,比如客户端是哪里或者具体监听执行什么动作都是需要因情况而改变

1) 优秀的程序应该是这样的:阅读时,感觉很优雅;新增功能时,感觉很轻松;运行时,感觉很快速,这就需要设计模式支撑。 2) 设计模式包含了大量的编程思想,讲授和真正掌握并不容易,网上的设计模式课程不少,大多讲解的比较晦涩,没有真实的应用场景和框架源码支撑,学习后,只知其形,不知其神。就会造成这样结果: 知道各种设计模式,但是不知道怎么使用到真实项目。本课程针对上述问题,有针对性的进行了升级 (1) 授课方式采用 图解+框架源码分析的方式,让课程生动有趣好理解 (2) 系统全面的讲解了设计模式,包括 设计模式七大原则、UML类图-类的六大关系、23种设计模式及其分类,比如 单例模式的8种实现方式、工厂模式的3种实现方式、适配器模式的3种实现、代理模式的3种方式、深拷贝等 3) 如果你想写出规范、漂亮的程序,就花时间来学习下设计模式吧 课程内容和目标 本课程是使用Java来讲解设计模式,考虑到设计模式比较抽象,授课采用 图解+框架源码分析的方式 1) 内容包括: 设计模式七大原则(单一职责、接口隔离、依赖倒转、里氏替换、开闭原则、迪米特法则、合成复用)、UML类图(类的依赖、泛化和实现、类的关联、聚合和组合) 23种设计模式包括:创建型模式:单例模式(8种实现)、抽象工厂模式、原型模式、建造者模式、工厂模式。结构型模式:适配器模式(3种实现)、桥接模式、装饰模式、组合模式、外观模式、享元模式、代理模式(3种实现)。行为型模式:模版方法模式、命令模式、访问者模式、迭代器模式观察者模式、中介者模式、备忘录模式、解释器模式(Interpreter模式)、状态模式、策略模式、职责链模式(责任链模式) 2) 学习目标:通过学习,学员能掌握主流设计模式,规范编程风格,提高优化程序结构和效率的能力。
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页