Java折半查找算法

折半查找

import java.util.Arrays;
/**
 * 折半查找
 */
public class Test2 {
  public static void main(String[] args) {
    long[] longs1={25,21,41,58,45,78,89,56,25,12,23,14};
    Arrays.sort(longs1);
    System.out.println(Arrays.toString(longs1));
    System.out.println(banirySearch(21, longs1));
    System.out.println(banirySearch(13, longs1));;
  }

  /**
   * 折半查找
   * @param target 目标元素
   * @param arr 范围数组
   * @return 找到返回索引,否则返回-1
   */
  public static int banirySearch(long target ,long[] arr){
    int head = 0;
    int end = arr.length-1;
    int mid;
    while(head<=end){
      mid = (head+end)/2;
      if(target==arr[mid]){
        return mid;
      }
      if (target>arr[mid]){
        head = mid+1;
      }else {
        end = mid-1;
      }
    }
    return -1;
  }
}

结果

[12, 14, 21, 23, 25, 25, 41, 45, 56, 58, 78, 89]----21
2
-1
参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

一枚臭居居

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值