Qt之操作数据库(SQLite)实例

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/rl529014/article/details/52127173
QtSql模块提供了与平台以及数据库种类无关的访问SQL数据库的接口,这个接口由利用Qt的模型视图结构将数据库与用户界面集成的一套类来支持。
QSqlDatabase对象象征了数据库的关联。Qt使用驱动程序与各种数据库的应用编程接口进行通信。Qt的桌面版(Desktop Edition)包括如下一些驱动程序:

 驱动程序 数据库 
 QDB2 IBM DB2 7.1版以及更新的版本 
 QIBASE Borland InterBase
 QMYSQL MySql 
 QOCI 甲骨文公司(Oracle Call Interface)
 QODBC ODBC(包括微软公司的QSL服务)
 QPSQL PostgreSQL的7.3版以及更高版本 
 QSQLITE QSLite第3版 
 QSQLITE2 QSLite第2版

 QTDS Qybase自适应服务器 


访问QSqlite数据库的实例:

步骤:

1、创建Qt控制台程序。

2、在pro问价中添加QT +=sql;

3、在main.cpp中添加如下代码:

#include <QCoreApplication>
#include <QSql>
#include <QSqlDatabase>
#include <QSqlError>
#include <QSqlQuery>
#include <QString>
#include <QFile>
#include <QDebug>
#include <QVariantList>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication a(argc, argv);

  QSqlDatabase database = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");

  database.setDatabaseName("CashSystem.db");

  if(database.open())
  {
    qDebug()<<"Database Opened";

    QSqlQuery sql_query;
    QString create_sql = "create table member (id int primary key, name varchar(30), address varchar(30))"; //创建数据表
    QString insert_sql = "insert into member values(?,?,?)";  //插入数据

    QString select_all_sql = "select * from member";

    sql_query.prepare(create_sql); //创建表
    if(!sql_query.exec()) //查看创建表是否成功
    {
      qDebug()<<QObject::tr("Table Create failed");
      qDebug()<<sql_query.lastError();
    }
    else
    {
      qDebug()<< "Table Created" ;

      //插入数据
      sql_query.prepare(insert_sql);

      QVariantList GroupIDs;
      GroupIDs.append(0);
      GroupIDs.append(1);
      GroupIDs.append(2);

      QVariantList GroupNames;
      GroupNames.append("hsp");
      GroupNames.append("rl");
      GroupNames.append("spl");

      QVariantList GroupAddress;
      GroupAddress.append("南充");
      GroupAddress.append("宝鸡");
      GroupAddress.append("南充");

      sql_query.addBindValue(GroupIDs);
      sql_query.addBindValue(GroupNames);
      sql_query.addBindValue(GroupAddress);

      if(!sql_query.execBatch())
      {
        qDebug()<<sql_query.lastError();
      }
      else
      {
        qDebug()<<"插入记录成功";
      }

      //查询所有记录
      sql_query.prepare(select_all_sql);
      if(!sql_query.exec())
      {
        qDebug()<<sql_query.lastError();
      }
      else
      {
        while(sql_query.next())
        {
          int id = sql_query.value(0).toInt();
          QString name = sql_query.value(1).toString();
          QString address = sql_query.value(2).toString();
          qDebug()<<QString("ID:%1 Name:%2 Address:%3").arg(id).arg(name).arg(address);
        }
      }
    }
  }
  database.close();
  // QFile::remove("CashSystem.db");
  return a.exec();
}

4、运行截图:


5、在项目的debug文件夹下,生成了对应的.db文件,使用navicat forSqlite工具打开,显示结果如下:

  

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭