golang实现Http Server

版权声明:http://blog.csdn.net/robertkun https://blog.csdn.net/robertkun/article/details/78966853

实现Http Server 主要使用golang 的 gin包, 接口使用Post发送, 数据格式采用Json格式,
注意, 定义Json格式时, 变量的首字母,必须大写, 不然会识别失败.

Json格式的解析和打包使用golang的默认json包
打包: json.Marshal()
解包:json.Unmarshal()

Http Server 代码:

package main

import (
  "database/sql"
  "fmt"
  _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
  "gopkg.in/gin-gonic/gin.v1"
  "net/http"
  "encoding/json"
  //"reflect"
  "errors"
  "time"
  "strings"
)

var gMysqlIp string = "127.0.0.1"
var gSqlDb *sql.DB

type CustomerInfo struct {
  Id    int    `json:"c_id"`
  Name   string   `json:"c_name"`
}

type DomainInfo struct {
  Id     int   `json:"d_id"`
  Name    string `json:"d_dname"`
  CustId   int   `json:"d_cust_id"`
  SrcIp    string `json:"d_src_ip"`
  LogFmt   int   `json:"d_logfmt"`
  LogInterval int   `json:"d_log_interval"`
  LogWild   int   `json:"d_log_wild"`
  Type    int   `json:"d_type"`
  HType    int   `json:"d_htype"`
  LogLevel  int   `json:"d_log_level"`
  BitRate   int   `json:"d_bit_rate"`
  CostWithParent int `json:"d_cost_with_parent"`
}

type myError struct {
  err  string
  time time.Time
  count int
}

func (m *myError) Error() string {
  return fmt.Sprintf("%s %d 次。时间:%v", m.err, m.count, m.time)
}

func newErr(s string, i int) *myError {
  return &myError{
    err:  s,
    time: time.Now(),
    count: i,
  }
}

// 更新域名列表
func UpdateDomain(dm *DomainInfo) error {
  sql := "UPDATE server_conf.domain SET "

  if dm.Id == 0 {
    var err error = errors.New("Message:Id is null!")
    return err
  }

  if dm.Name != "" {
    sql += fmt.Sprintf("d_dname='%v',", dm.Name)
  }

  sql = strings.TrimRight(sql, ",")
  sql += fmt.Sprintf(" WHERE d_id=%v;", dm.Id)
  fmt.Println(sql)

  _, err := gSqlDb.Query(sql)
  if err != nil {
    return err
  }

  return nil
}

func ResponseSuccess(c *gin.Context) {
  c.JSON(http.StatusOK, gin.H{
    "status": gin.H{
      "status_code": http.StatusOK,
      "status":   "ok",
    },
  })
}

func ResponseError(c *gin.Context, err error) {
  fmt.Println(err)
  c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{
    "status": gin.H{
      "status_code": http.StatusBadRequest,
      "status":   err,
    },
  })
}

func init() {
  fmt.Println("do init")

  var err error
  // 连接mysql
  mysqlConn := fmt.Sprintf("user:passwd@tcp(%v:3600)/server_conf?charset=utf8", gMysqlIp)
  gSqlDb, err = sql.Open("mysql", mysqlConn)
  if err != nil {
    fmt.Printf("connect mysql failed! [%s]", err)
    return
  } else {
    fmt.Println("connect mysql ok!")
  }
}

func main() {
  router := gin.Default()
  router.POST("/updatedomain", func(c *gin.Context) {
    customer := c.DefaultPostForm("customer", "")
    timestamp := c.DefaultPostForm("timestamp", "0")
    param := c.DefaultPostForm("param", "")
    token := c.DefaultPostForm("token", "")

    fmt.Println(customer, timestamp, param, token)

    dm := &DomainInfo{}
    err := json.Unmarshal([]byte(param), &dm)
    if err != nil {
      ResponseError(c, err)
      return
    }

    err = UpdateDomain(dm)
    if err != nil {
      ResponseError(c, err)
      return
    }

    sql := fmt.Sprintf("select d_id, d_dname, d_cust_id from server_conf.domain where d_id=7195;")
    rows, err := gSqlDb.Query(sql)
    if err != nil {
      ResponseError(c, err)
      return
    } else {
      ResponseSuccess(c)
    }

    for rows.Next() {
      var d_id int
      var c_id int
      var d_dname string

      rows.Columns()
      err = rows.Scan(&d_id, &d_dname, &c_id)
      if err != nil {
        fmt.Printf("Get domain info failed! [%s]", err)
      }

    }
  })

  router.Run(":8000")
  defer gSqlDb.Close()
}

Http Client 代码:
Json格式的解析和打包使用golang的默认json包
打包: json.Marshal()
解包:json.Unmarshal()

package main

import (
  "net/http"
  "strings"
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "encoding/json"
)

type DomainInfo struct {
  Id     int   `json:"d_id"`
  Name    string `json:"d_dname"`
  CustId   int   `json:"d_cust_id"`
  SrcIp    string `json:"d_src_ip"`
  LogFmt   int   `json:"d_logfmt"`
  LogInterval int   `json:"d_log_interval"`
  LogWild   int   `json:"d_log_wild"`
  Type    int   `json:"d_type"`
  HType    int   `json:"d_htype"`
  LogLevel  int   `json:"d_log_level"`
  BitRate   int   `json:"d_bit_rate"`
  CostWithParent int `json:"d_cost_with_parent"`
}

func httpPost() {
  dm := &DomainInfo{
    Id:  7195,
    Name: "www.qq.com",
    LogFmt: 100,
  }

  b, err := json.Marshal(dm)

  resp, err := http.Post("http://127.0.0.1:8000/updatedomain",
    "application/x-www-form-urlencoded",
    strings.NewReader(fmt.Sprintf("param=%s", b)))
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }

  defer resp.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }

  fmt.Println(string(body))
}

func main() {
  httpPost()
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭