Jquery设置按钮的样式和获取值

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/ruiguang21/article/details/79971074
                                                    <div class="col-sm-6" id="nav">
                                                                <ul>
                                                                <!-- 获取选择的值 -->
                                                                    <li class="btn btn-primary" id="threeId" value="3">近3天</li>
                                                                    <li class="btn  "  id="sevenId" value="7">近7天</li>
                                                                    <!-- <li class="btn" id="zhiId">自定义</li> -->
                                                                </ul>

                                                        </div>


  
  //取前n天的时间
  function chgDate(val)
  {
 var gapDate=new Date().getTime()-val*24*60*60*1000;
 var oldDate=new Date(gapDate);
 var newDate={
 Y:oldDate.getFullYear()+"-",
 M:(oldDate.getMonth()+1)<10?"0"+(oldDate.getMonth()+1+"-"):(oldDate.getMonth()+1+"-"),
D:(oldDate.getDate())<10?"0"+(oldDate.getDate()+""):(oldDate.getDate()+""),
 }
 var useDate=newDate.Y+newDate.M+newDate.D;
 return useDate;
  }
  var navzhi="3";//全局变量
  //改变样式
  $(function(){
  $("#nav  li").click(function(){
  $("#nav li").eq($(this).index()).addClass("btn-primary").siblings().removeClass("btn-primary");
   navzhi= $(this).val();//获取选中的值
  console.log($(this).val());
  })
  })   
  
  //判断指定变量是否为空,如果为空则返回true
  function isSpace(val){
  if(typeof(val)=="number"&&val==0)  return false;
      if(!val||val=="null"||val=="undefined"||val.length<=0) return true;
      return false;
  };
  //点击查询按钮
  $("#dataBtnTime").click(function(){
 //获取选择按钮的值
// if(isSpace(navzhi))
// {
if(navzhi==3)
{
console.log(chgDate(navzhi));
console.log(chgDate(0));
modlZheInit(chgDate(navzhi),chgDate(0));
}else if(navzhi==7 )
{
console.log(chgDate(navzhi));
console.log(chgDate(0));
modlZheInit(chgDate(navzhi),chgDate(0));
}
// }
 
 
  })

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭