PAT 朋友圈(25 分) 某学校有N个学生,形成M个俱乐部。每个俱乐部里的学生有着一定相似的兴趣爱好,形成一个朋友圈。一个学生可以同时属于若干个不同的俱乐部。

版权声明:如果转载,请注明出处。 https://blog.csdn.net/S_999999/article/details/81435305

 

朋友圈(25 分)

某学校有N个学生,形成M个俱乐部。每个俱乐部里的学生有着一定相似的兴趣爱好,形成一个朋友圈。一个学生可以同时属于若干个不同的俱乐部。根据“我的朋友的朋友也是我的朋友”这个推论可以得出,如果A和B是朋友,且B和C是朋友,则A和C也是朋友。请编写程序计算最大朋友圈中有多少人。

输入格式:

输入的第一行包含两个正整数N(≤30000)和M(≤1000),分别代表学校的学生总数和俱乐部的个数。后面的M行每行按以下格式给出1个俱乐部的信息,其中学生从1~N编号:

第i个俱乐部的人数Mi(空格)学生1(空格)学生2 … 学生Mi

输出格式:

输出给出一个整数,表示在最大朋友圈中有多少人。

输入样例:

7 4
3 1 2 3
2 1 4
3 5 6 7
1 6

输出样例:

4

 

 #include<stdio.h>
int father[30001],num[30001],tmp,vis[30001],cnt[30001];
int Find(int x)
{
	if(x != father[x])
   father[x] = Find(father[x]);
  
	return father[x];
}
int main(void)
{
	int N,M,flag,fcur,ans=0;
	scanf("%d%d",&N,&M);
	for(int i=0;i<=N;i++)
	 father[i] = i;
	
	for(int i = 1;i<=M;i++)
	{
		int cnt,lf;
		scanf("%d",&cnt);
	  flag = 1;
		for(int j=1;j<=cnt;j++){
      int cur;
			scanf("%d",&cur);
			if(num[cur]==0){ 
		  	if(j==1){
		      num[cur] = cur;
		      lf = father[cur];
		  	  } 
		  	  num[cur]  = cur;
		 	  father[cur] = lf;
			 
			 } 
		  else {
		  	   if(j==1) 
				    lf = Find(cur);
		  	     int fcur = Find(cur);
		        father[fcur] = lf;
		 	   }
		}
		 
	}
	 
	for(int i=1;i<=N;i++){ 
	 
		int fx = Find(i);
		cnt[fx]++;
	  
		if(ans < cnt[fx])
		ans = cnt[fx];
		
	}
	
	printf("%d\n",ans);
 	
	return 0;
}

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页