Delphi执行DTS包

SQL Server 提供的DTS  API是一组COM组件,可以调用DTS相关功能

根据SQL Server帮助里的例子,改写成了Delphi
执行DTS包

///
uses ..COMObj;

var
  ObjPackage, ObjStep, ObjTask, ObjExecPkg: variant;
begin
  ObjPackage := CreateOLEObject('DTS.Package2');
  ObjPackage.failonerror := true;
  ObjStep    := ObjPackage.steps.new;
  ObjTask    := ObjPackage.tasks.new('DTSExecutePackageTask');
  ObjExecPkg := ObjTask.customtask;

  ObjExecPkg.PackagePassword := 'user';
  ObjExecPkg.FileName := 'C:/DTS_UE/TestPkg/VarPubsFields.dts';
  ObjExecPkg.Name := 'ExecPkgTask';

  ObjStep.TaskName := objExecPkg.Name;
  ObjStep.Name := 'ExecPkgStep';
  ObjStep.ExecuteInMainThread := True;

  ObjPackage.Steps.Add(ObjStep);
  ObjPackage.Tasks.Add(ObjTask);
  ObjPackage.Execute;

  ObjExecPkg := Null;
  ObjTask := Null;
  ObjStep := Null;

  ObjPackage.UnInitialize;
end;

 

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 1

打赏作者

sdzeng

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值